Advanced Nitrox Diver | Advanced EANx Diver

A. Cel kursu

 1. Program jest przeznaczony do rozwijania umiejętności i wiedzy nurka w zakresie użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu sportowym. Dodatkowo rozwija nurka w zakresie sprawności pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania na mieszaninach wzbogaconych w tlen.
 2. Program uczy wykorzystania mieszanin wzbogaconych w tlen w zakresie 21% do 50%.
 3. Program przygotowuje nurka do nurkowań w zakresie głębokości do 42m w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na ENX 50 wynoszącym 15 minut.

B. Wymagania

 1. Kandydat musi być certyfikowany jako IANTD EANx Diver oraz Deep Diver oraz posiadać minimum 25 zalogowanych nurkowań, lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu dla przekonania instruktora, że student ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;
 2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 3. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

C. Teksty

 1. Podręcznik IANTD Advanced EANx Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

 1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;
 2. Ten program musi zawierać przynajmniej 120 minut czasu dennego wykonanego w podczas minimum 4 nurkowań, z których co najmniej dwa muszą być wykonane do głębokości pomiędzy 30m i 42m. Jeśli kurs jest połączony z kursem Deep Diver, całkowity czas denny podczas obu kursów musi wynosić minimum 160 minut i wykonany musi zostać podczas minimum 6 nurkowań. Nawet jeśli wszystkie ćwiczenia wykonane będą wcześniej, 6 nurkowań podczas kursu musi być wykonanych. Jeśli kurs jest kursem połączonym, minimum 3 nurkowania muszą być wykonane do głębokości pomiędzy 30m i 42m.
 3. Student jest przygotowywany do użycia mieszanin typu EANx o zawartości 21% do 40% tlenu dla fazy dennej nurkowania. Przekazane są podstawy wykorzystania mieszanin typu EANx o zawartości tlenu 41% do 50% dla wykonywania przystanków bezpieczeństwa oraz obligatoryjnych przystanków dekompresyjnych

E. Wymagania sprzętowe

 1. Butle zabezpieczające oraz butle dekompresyjne zabierane w formie butli pony lub stage. Jeśli wymagane, butle te muszą być czyste i kompatybilne tlenowo.

F. Ograniczenia szkolenia

 1. Maksymalnie 4 studentów przypadających na jednego instruktora podczas nurkowania. Współczynnik ten może być zwiększony o 2 na każdego asystującego IANTD Divemastera aż do 8, jeśli instruktor wykorzystuje do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
 2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 42 metry;
 3. Wszystkie nurkowania muszą być wykonane z wykorzystaniem mieszanin EANx (maksymalnie 40% tlenu). Mieszaniny EANx o wyższej zawartości tlenu (maksymalnie 50% tlenu) mogą być używane na przystankach bezpieczeństwa oraz przystankach dekompresyjnych;
 4. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne muszą być wykonane;
 5. Czas wszystkich wymaganych przystanków dekompresyjnych nie może przekroczyć 15 minut;
 6. Żadne nurkowanie nie może być wykonane do ciśnienia parcjalnego tlenu powyżej 1.6 ata.

G. Zajęcia praktyczne

 1. Wszystkie ćwiczenia w wodach płytkich muszą być wykonane poprawnie przed nurkowaniem na większe głębokości lub do przestrzeni zamkniętych;
 2. Zademonstrować znajomość różnych technik nurkowych w tym precyzyjną kontrolę pływalności oraz trym;
 3. Techniki pływania w płetwach: żabka, modyfikowana żabka;
 4. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie bez maski dystansu co najmniej 15m do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 3 minuty po czym założyć i wyczyścić maskę;
 5. Podczas wszystkich nurkowań w wodach otwartych zademonstrować procedury i planowanie służące kontroli toksyczności tlenowej CNS;
 6. Wykonać wynurzenie i odpowiednie przystanki bezpieczeństwa czy dekompresyjne podczas sytuacji OOA i oddychania z automatu partnera;
 7. Na każdym nurkowaniu wykonać procedurę zakręcania zaworów;
 8. Co najmniej dwa razy strzelić boję dekompresyjną i wykorzystać ją jako platformę wymurzenia;
 9. Zademonstrować postawę i zrozumienie zagadnień satysfakcjonujące instruktora;
 10. Zdjąć i założyć BC na głębokości większej niż 6m;
 11. Zdjąć i założyć BC na powierzchni wody;
 12. Zademonstrować akceptowalne techniki orientacji i nawigacji;
 13. W miejscu, gdzie głębokość umożliwia naruszenie planu nurkowania, zademonstrować umiejętność i dyscyplinę nieprzekraczania założonej głębokości nurkowania;
 14. Zademonstrować odpowiednie zachowanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej;
 15. Jeśli student przystąpił do kursu na podstawie wcześniejszego doświadczenia, wykonać wszystkie ćwiczenia zawarte w programie Deep Diver.

Zalecane poziomy wykonania ćwiczeń obowiązkowych programu IANTD Advanced EANx Diver (poziom zaliczenia 80 punktów).

Ćwiczenie pierwsze (25 punktów, wody ograniczone)
Przepłyń dystans 270 metrów pod wodą w sprzęcie SCUBA. Otrzymasz 25 punktów jeśli wykonasz to w czasie poniżej 7 minut i zostanie odjęty jeden punkt na każde 30 sekund przekroczenia tego czasu.

Ćwiczenie drugie (25 punktów, wody ograniczone)
Przepłynąć dystans 15 metrów w sprzęcie SCUBA bez oddechu (z powolnym wydechem) do partnera, a następnie wykonać procedurę Brak Gazu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera przepłynąć bez maski dystans 75m.

  Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty
  4 lub mniej
04:01 do 04:30
04:31 do 05:00
05:01 do 05:20
05:21 do 05:40
05:41 do 06:00
25
24
23
22
21
20
  06:01 do 06:10
06:11 do 06:20
06:21 do 06:30
06:31 do 06:40
06:41 do 07:00
07:01 do 07:10
19
18
17
16
15
13
  07:11 do 07:20
07:21 do 07:30
07:31 do 07:40
07:41 do 07:50
07:51 do 08:00
Powyżej 8
11
09
07
05
03
00

 

Ćwiczenie trzecie (25 punktów, wody ograniczone)
Zdejąć sprzęt SCUBA pod wodą i wykonać powolne wynurzenie na powierzchnię. Wziąć trzy wdechy, zanurkować swobodnie z powrotem i ubierać sprzęt SCUBA. Powtórzyć procedurę zdjęcia i założenia na powierzchni. Punktacja każdej fazy jak poniżej, ocena końcowa jest średnią obydwu faz.

  Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty
  2 lub mniej02:01 do 02:20
02:21 do 02:40
02:41 do 03:00
03:01 do 03:15
03:16 do 03:30
25
24
23
22
21
20
  03:31 do 03:45
03:46 do 04:00
04:01 do 04:10
04:11 do 04:20
04:21 do 04:30
04:31 do 04:40
19
18
16
14
12
10
  04:41 do 04:50
04:51 do 05:00
05:01 do 05:30
05:31 do 06:00
Ponad 6
08
06
04
02
00

 

Ćwiczenie czwarte (25 punktów)
Zasymulować procedurę awaryjną wynurzenia na boji dekompresyjnej z głębokości nie większej niż 15m. Wykonać 3 minutowy przystanek bezpieczeństwa. Jeśli ćwiczenie wykonane poprawnie, 25 punktów. Za każdą pomyłkę odjąć 3 punkty lub 5 punktów, jeśli student poplącze kołowrotek lub będzie musiał powtórzyć ćwiczenie.