Kursy i szkolenia

PADI

Kursy IANTD

IANTD - International Association of Nitrox and Technical Divers (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nurków Nitroksowych i Technicznych) jest jedną
z dwóch największych organizacji, oferujących kompleksowy system szkolenia rekreacyjnych
i technicznych nurków na świecie. Biura regionalne IANTD obejmują swym zasięgiem cały świat. Polska należy do IANTD Central Europe z siedzibą w Pradze
w Czechach.

 

 

Open Water Diver, Open Water Nitrox Diver

A. Cel kursu

 1. Program jest przygotowany jako podstawowy kurs szkoleniowy dla tych, którzy zamierzają zastać płetwonurkami i nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA;
 2. Program kładzie szczególny nacisk na wpojenie podstawowej wiedzy oraz wytrenowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia bezpiecznego nurkowania i odkrywania wyzwań i ciekawostek podwodnego świata;
 3. Po ukończeniu programu Open Water Nitrox Diver nurek jest przygotowany do używania powietrza lub mieszanin gazowych typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40%;
 4. Po ukończeniu programu Open Water Rebreather Diver nurek jest przygotowany do nurkowania z użyciem obiegu otwarego SCUBA lub rebreathera, na którym prowadony był program, z wykorzystaniem mieszanin typu EANx niezbędnych do prawidłowej pracy rebreathera oraz powietrza lub mieszanin gazowych typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40% przy wykorzystaniu sprzętu SCUBA;
 5. Program przygotowuje nurka do nurkowań w zakresie głębokości do 21m.

B. Wymagania

 1. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Dla stopnia Młodzieżowego wymagane jest ukończenie 12 lat. Dla programy Open Water Rebreather Diver wymagane jest ukończenie 18 roku życia;
 2. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania

C. Teksty

 1. Podręcznik IANTD Open Water Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD)lub, dla programu Open Water Nitrox Diver:
 2. Podręcznik IANTD Open Water Nitrox Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD)lub, dla programu Open Water Rebreather Diver:
 3. Podręcznik IANTD Open Water Rebreather Student Manual z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD)

D. Przebieg szkolenia

 1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być zaliczone;
 2. Co najmniej jedne zajęcia muszą być przeznaczone na omówienie psychologicznych aspektów nurkowania. Omówione muszą zostać cechy odpowiedzialnego nurka, świadomość i unikanie ryzyka w nurkowaniu sportowym;
 3. Cały zakres tematyczny wykładów teoretycznych oraz wszystkie ćwiczenia i sprawności w wodzie muszą być powtarzane dopóki student nie uzyska wystarczającego zrozumienia i wystarczającego poziomu wykonywania ćwiczeń. Dla programu OWND musi zostać wykonany również cały program tematyczny programu EANx Diver;
 4. Poprawne konfigurowanie sprzętu SCUBA;
 5. Planowanie nurkowania oraz podejmowanie odpowiedzialności;
 6. Wszystkie ćwiczenia kursu Open Water Diver muszą zostać poprawnie wykonane w warunkach wody ograniczonej lub basenu przed rozpoczęciem nurkowań w wodzie otwartej;
 7. Ten program musi zawierać przynajmniej 80 minut czasu dennego wykonanego w podczas 4 do 6 nurkowań. Jeśli nawet zostanie wykonany minimalny czas nurkowań wcześniej, 4 nurkowanie są konieczne do zaliczenia kursu. Jeśli program jest programem IANTD OWN Diver co najmniej dwa z nich muszą być wykonane z użyciem mieszanin typu EANx;
 8. Nurkowie biorący udział w programie Open Water SCR Diver muszą wykonać 6 nurkowań z których 4 muszą być wykonane z użyciem SCR. Minimalny czas wszystkich nurkowań na SCR musi wynosić 240 minut;
 9. Nurkowie biorący udział w programie Open Water CCR Diver muszą wykonać 10 nurkowań z których 8 muszą być wykonane z użyciem CCR. Minimalny czas wszystkich nurkowań na CCR musi wynosić 500 minut;
 10. Nurkowie biorący udział w kursach OW Rebreather Diver muszą wykonać co najmniej 120 minut nurkowania z wykorzystaniem zwykłego sprzętu SCUBA. Czas ten może być liczony podczas zajęć w wodach ograniczonych czy basenie, jednak co najmniej 2 nurkowani w wodach otwartych z wykorzystaniem SCUBA muszą być wykonane;
 11. Zalecane jest przygotowanie do nurkowania z zatrzymanym oddechem oraz wykonanie kilku takich nurkowań;
 12. Egzamin pisemny musi być zaliczony. Nurkowie biorący odział w programie OWND muszą również zaliczyć egzamin pisemny EANx Diver. Zaliczenie egzaminy pisemnego odpowiada uzyskaniu co najmniej 80% punktów.

E. Wymagania sprzętowe

 1. Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów sportowych IANTD.

F. Ograniczenia szkolenia

 1. Maksymalnie 8 studentów przypadających na jednego instruktora podczas nurkowania. Współczynnik ten może być zwiększony o 2 na każdego asystującego IANTD Divemastera aż do 12, jeśli instruktor wykorzystuje do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
 2. Pierwsze i drugie nurkowanie w wodach otwartych musi być wykonane do głębokości pomiędzy 6 a 9m. Co najmniej jedno z nurkowań 3 do 4 musi być wykonane do głębokości pomiędzy 9 a 18m;
 3. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa muszą być wykonane;
 4. Podczas wszystkich nurkowań musi zostać zachowana prędkość wynurzania 9m.minute lub wolniejsza.

G. Zajęcia praktyczne

 1. Przepłynąć dystans 200 metrów po powierzchni;
 2. Utrzymywać się na powierzchni przy minimalnym wysiłku;
 3. Czyszczenie maski;
 4. Czyszczenie i użycie rurki oddechowej;
 5. Wejść do wody;
 6. Zademonstrować przynajmniej dwie techniki pływania w płetwach;
 7. Holować nurka na dystansie 9m po powierzchni z wykorzystaniem techniki ciągnięcia oraz ponownie techniką pchania;
 8. W masce, rurce i płetwach przepłynąć po powierzchni dystans 360 m;
 9. Przepłynąć pod wodą dystans 3m, odnaleźć i założyć ABC po czym wypłynąć czyszcząc maskę i rurkę;
 10. Przepłynąć pod wodą w masce, rurce i płetwach dystans 10m na wstrzymanym oddechu;
 11. Wykonać poprawne zanurzenie ?scyzorykiem? w sprzęcie ABC;
 12. Pod wodą podczas spoczynku zademonstrować zalanie i czyszczenia maski, wyjęcie i przedmuchanie automatu oraz odnalezienie automatu;
 13. Ćwiczyć i demonstrować poprawną kontrolę pływalności oraz pozycję ciała;
 14. Przepłynąć pod wodą w sprzęcie SCUBA bez maski dystans 9m;
 15. Przepłynąć po powierzchni w sprzęcie SCUBA dystans 30m. Podczas płynięcia co najmniej 3 razy zmienić metodę oddychania z automatu na fajkę i odwrotnie;
 16. Przepłynąć po powierzchni w sprzęcie SCUBA dystans 30m na plecach;
 17. Przepłynąć po powierzchni dystans 30m używając BC jako platformy pływającej pchanej przed sobą;
 18. Wykonać Kontrolowane Wynurzenie Awaryjne (ESA);
 19. Zasymulować Kontrolowane Wynurzenie Awaryjne (ESA) nurkując na wstrzymanym oddechu w najgłębszej części basenu;
 20. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 9m do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Wykonać w spoczynku co najmniej trzy wdechy, po czym pływać normalnie 10 minut przed powtórzeniem ćwiczenia;
 21. Wykonać powyższe ćwiczenie z modyfikacją taką, że po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć dzieląc się gazem;
 22. Zdjąć i założyć BC na powierzchni wody. Powtórzyć pod wodą na głębokości nie większej niż 6m;
 23. Jeśli student przystąpił do kursu Open Water Rebreather Diver wykonać wszystkie ćwiczenie zawarte w programie podstawowym odpowiedniego rebreathera.

Zalecane poziomy wykonania ćwiczeń obowiązkowych (poziom zaliczenia 80 punktów).

Ćwiczenie pierwsze (25 punktów, wody ograniczone)
Przepłynąć dystans 9 metrów pod wodą w masce, rurce i płetwach po czym bez wynurzenia odnaleźć i założyć sprzęt SCUBA. Jeśli wykonane poprawnie, 25 punktów. Odjąć 5 punktów za każde nieudane podejście do ćwiczenia.

Ćwiczenie drugie (25 punktów, wody ograniczone)
Przepłynąć dystans 90 metrów w sprzęcie SCUBA po powierzchni oddychając za pomocą rurki.

  Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty
  10 lub mniej
10:01 do 10:30
10:31 do 11:00
11:01 do 11:20
11:21 do 11:40
11:41 do 12:00
25
23
21
19
17
15
  12:01 do 12:15
12:16 do 12:30
12:31 do 12:45
12:46 do 13:00
Powyżej 13
Nie ukończone
13
11
09
06
03
00

 

Ćwiczenie trzecie (25 punktów)
Mając założony sprzęt SCUBA wziąć jeden wdech na powierzchni a następnie przepłynąć dystans 9m pod wodą (bez wdechu, z powolnym wydechem) do drugiego nurka. Automat oddechowy należy cały czas trzymać w ustach, ale nie oddychać z niego. Po dopłynięciu do drugiego nurka przejść na oddychanie z jego automatu a następnie, dzieląc się gazem, przepłynąć dystans 120 metrów z prędkością 18m/minutę.

  Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty
  7 lub mniej
07:01 do 07:30
07:31 do 08:00
08:01 do 08:20
08:21 do 08:45
08:41 do 09:00
25
24
23
22
21
20
  09:01 do 09:20
09:21 do 09:40
09:41 do 10:00
10:01 do 10:10
10:11 do 10:20
10:21 do 10:30
19
17
15
13
11
09
  10:31 do 10:40
10:41 do 10:50
10:51 do 11:00
Ponad 11 minut
Nieukończone
07
05
03
01
00

 

Ćwiczenie czwarte (25 punktów)
W sprzęcie SCUBA przepłynąć pod wodą dystans 450 metrów z zachowaniem dobrej pływalności oraz pozycji ciała:

  Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty
  16 lub mniej
16:01 do 16:30
16:31 do 17:00
17:01 do 17:30
17:31 do 18:00
18:01 do 18:20
25
24
23
22
21
20
  18:21 do 18:40
18:41 do 19:00
19:01 do 19:20
19:21 do 19:40
19:41 do 20:00
20:01 do 20:10
19
18
17
16
15
14
  20:11 do 20:20
20:21 do 20:30
20:31 do 20:40
20:41 do 20:50
20:51 do 21:00
21:01 do 21:15
13
12
11
10
09
08
  21:16 do 21:30
21:31 do 21:45
21:46 do 22:00
Ponad 22 minuty
Nieukończone
07
06
04
02
00