Advanced Recreational Trimix Diver

A. Cel kursu

 1. Program jest przeznaczony do rozwijania umiejętności i wiedzy nurka w zakresie użycia mieszanin typu EANx oraz Rekreacyjny Trimix w nurkowaniu sportowym. Rozwija nurka w zakresie sprawności pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania na mieszaninach wzbogaconych w tlen, dając równocześnie podstawy wykorzystania helu do redukowaniu END.
 2. Program uczy wykorzystania mieszanin EANx w zakresie 21% do 50% tlenu oraz Rekreacyjnych mieszanin Trimixowych z zawartością tlenu co najmniej 25% oraz zawartością helu wystarczającej do zachowania END w zakresie do 24m.
 3. Program przygotowuje nurka do nurkowań w zakresie głębokości do 45m w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na ENX 50 wynoszącym 15 minut.

B. Wymagania

 1. Kandydat musi być certyfikowany jako IANTD Recreational Trimix oraz posiadać minimum 30 zalogowanych nurkowań, lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu dla przekonania instruktora, że student ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;
 2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 3. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

C. Teksty

 1. Podręcznik IANTD Advanced Recreational Trimix Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

 1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone.
 2. Ten program musi zawierać przynajmniej 120 minut czasu dennego wykonanego w podczas minimum 4 nurkowań, z których co najmniej dwa muszą być wykonane do głębokości pomiędzy 30m i 45m. Jeśli kurs jest połączony z kursem Deep Diver, całkowity czas denny podczas obu kursów musi wynosić minimum 160 minut i wykonany musi zostać podczas minimum 6 nurkowań. Nawet jeśli wszystkie ćwiczenia wykonane będą wcześniej, 6 nurkowań podczas kursu musi być wykonanych. Jeśli kurs jest kursem połączonym, minimum 3 nurkowania muszą być wykonane do głębokości pomiędzy 30m i 45m. Wszystkie nurkowania poniżej 24m muszą być wykonane z wykorzystaniem Rekreacyjnego Trimixu.
 3. Student jest przygotowywany do użycia mieszanin typu Rekreacyjny Trimix o zawartości 25% do 40% tlenu oraz zawartości helu wystarczającej dla uzyskania END mniejszj niż 24m podczas fazy dennej nurkowania. Przekazane są podstawy wykorzystania mieszanin typu EANx o zawartości tlenu 41% do 50% dla wykonywania przystanków bezpieczeństwa oraz obligatoryjnych przystanków dekompresyjnych.

E. Wymagania sprzętowe

 1. Butle zabezpieczające oraz butle dekompresyjne zabierane w formie butli pony lub stage. Jeśli wymagane, butle te muszą być czyste i kompatybilne tlenowo.

F. Ograniczenia szkolenia

 1. Maksymalnie 4 studentów przypadających na jednego instruktora podczas nurkowania. Współczynnik ten może być zwiększony o 2 na każdego asystującego IANTD Divemastera aż do 8, jeśli instruktor wykorzystuje do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
 2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 45 metrów;
 3. Wszystkie nurkowania muszą być wykonane z wykorzystaniem mieszanin EANx (maksymalnie 40% tlenu) lub mieszanin typu Rekreacyjny Trimix (minimum 25% tlenu). Mieszaniny EANx o wyższej zawartości tlenu (maksymalnie 50% tlenu) mogą być używane na przystankach bezpieczeństwa oraz przystankach dekompresyjnych;
 4. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne muszą być wykonane;
 5. Czas wszystkich wymaganych przystanków dekompresyjnych nie może przekroczyć 15 minut.
 6. Żadne nurkowanie nie może być wykonane do ciśnienia parcjalnego tlenu powyżej 1.6 ata.

G. Zajęcia praktyczne

 1. Wszystkie ćwiczenia w wodach płytkich muszą być wykonane poprawnie przed nurkowaniem na większe głębokości lub do przestrzeni zamkniętych;
 2. Zademonstrować znajomość różnych technik nurkowych w tym precyzyjną kontrolę pływalności oraz trym; Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie bez maski dystansu co najmniej 15m do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 3 minuty po czym założyć i wyczyścić maskę;
 3. Techniki pływania w płetwach: żabka, modyfikowana żabka;
 4. Podczas wszystkich nurkowań w wodach otwartych zademonstrować procedury i planowanie służące kontroli toksyczności tlenowej CNS;
 5. Na co najmniej dwóch nurkowaniach wykorzystać mieszaniny typu Rekreacyjny Trimix z zawartością tlenu co najmniej 25% oraz odpowiednią zawartością helu dla ograniczenia END do wartości 24m;
 6. Na wszystkich nurkowaniach z wykorzystaniem helu stosować przystanki bezpieczeństwa na głębokości 9, 6 i 4.5m z czasem co najmniej 1 minuta każdy. Jeśli planowana jest obligatoryjna dekompresja płytsza niż 9m, przystanek na 9m musi być i tak wykonany bez względu na użycie lub nie EAN 50 podczas dekompresji;
 7. Wykonać wynurzenie i odpowiednie przystanki bezpieczeństwa czy dekompresyjne podczas sytuacji OOA i oddychania z automatu partnera;
 8. Wykonać zmianę gazu na gaz dekompresyjny podczas przynajmniej dwóch nurkowań. Gaz dekompresyjny nie może zawierać więcej niż 50% tlenu a zmiana nie może nastąpić głębiej niż na głębokości 9m;
 9. Na każdym nurkowaniu wykonać procedurę zakręcania zaworów;
 10. Co najmniej dwa razy strzelić boję dekompresyjną i wykorzystać ją jako platformę wymurzenia;
 11. Zademonstrować postawę i zrozumienie zagadnień satysfakcjonujące instruktora;
 12. Zdjąć i założyć BC na głębokości większej niż 6m;
 13. Zdjąć i założyć BC na powierzchni wody;
 14. Zademonstrować akceptowalne techniki orientacji i nawigacji;
 15. W miejscu, gdzie głębokość umożliwia naruszenie planu nurkowania, zademonstrować umiejętność i dyscyplinę nieprzekraczania założonej głębokości nurkowania;
 16. Zademonstrować odpowiednie zachowanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej;
 17. Jeśli student przystąpił do kursu na podstawie wcześniejszego doświadczenia, wykonać wszystkie ćwiczenia zawarte w programie Deep Diver.

Zalecane poziomy wykonania ćwiczeń obowiązkowych programu IANTD Advanced Recreational Trimix Diver (poziom zaliczenia 80 punktów) są analogiczne jak w programie IANTD Advanced EANx Diver.