Deep Diver

A. Cel kursu

 1. Program jest przeznaczony do przygotowania odpowiedzialnego nurka, który planuje nurkować do maksymalnej głębokości 39 metrów z użyciem powietrza;
 2. Program IANTD Deep Diver uczy procedur, technik, daje wiedzę teoretyczną oraz uczy planowania nurkowań głębokich. Zachowując w powszechnie przyjętą maksymalną głębokość sportowych nurkowań powietrznych jaką jest 39m, jest pierwszym na świecie programem dającym dobre przygotowanie do tego typy nurkować od strony procedur i technik;
 3. Jest zalecane, żeby program ten był uczony w połączeniu z programem IANTD EANx Diver, IANTD Recreational Trimix Diver lub IANTD Advanced Nitrox Diver;
 4. Program przygotowuje nurka do nurkowań w zakresie głębokości do 39m.

B. Wymagania

 1. Kandydat musi być certyfikowany jako IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędny;
 2. Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 10 nurkowań;
 3. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów lub 12 lata dla programów młodzieżowych;
 4. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

C. Teksty

 1. Podręcznik IANTD Deep Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

 1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;
 2. Ten program musi zawierać przynajmniej 100 minut czasu dennego wykonanego w podczas minimum 4 nurkowań, z których co najmniej dwa muszą być wykonane do głębokości pomiędzy 30m i 39m.

E. Wymagania sprzętowe

 1. Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów sportowych IANTD.

F. Ograniczenia szkolenia

 1. Maksymalnie 4 studentów przypadających na jednego instruktora podczas nurkowania. Współczynnik ten może być zwiększony o 2 na każdego asystującego IANTD Divemastera aż do 8, jeśli instruktor wykorzystuje do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
 2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 39 metrów;
 3. Nie może być wykonane żadne nurkowanie wymagające obligatoryjnej dekompresji dłuższej niż 3 minuty, dopóki program nie jest łączony z programem Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix.

G. Zajęcia praktyczne

 1. Wszystkie ćwiczenia w wodach płytkich muszą być wykonane poprawnie przed nurkowaniem na wodach otwartych;
 2. Płynąć po powierzchni w pełnym sprzęcie SCUBA przez co najmniej 5 minut;
 3. Określić swoje minutowe zużycie gazu (RMV) na podstawie ubytku gazu w butlach po płynięciu przez 10 minut na stałej głębokości;
 4. Zademonstrować następujące techniki poruszania się: modyfikowany kraul, modyfikowana żabka, modyfikowany delfin, standardowy kraul z biodra;
 5. Zademonstrować odpowiednią kontrolę pływalności przez:
  • Kontrolowane wynurzenie z zachowaniem stałej prędkości 6 metrów na minute;
  • Zatrzymanie się w toni na stałej głębokości przez czas 3 minut;
  • Przepłynąć dystans 23 metrów w pełnym sprzęcie bez maski;
  • Postawić boję dekompresyjną w czasie mniejszym niż 2 minuty;
 6. Wykonać procedurę dzielenia gazem. Jeśli używany jest aparat o obiegu zamkniętym, muszą być wykonane odpowiednie modyfikacje odpowiednie do stosowanego typu sprzętu:
  • Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 15m do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 4 minuty z zachowaniem normalnej prędkości poruszania się;
  • Powtórzyć poprzednie ćwiczenie w sytuacji, kiedy nurek bez gazu ma częściowo zalaną maskę (lub brak maski w ogóle).
 7. Wykonać procedurę zakręcania zaworów: zamknąć podstawowy automat, zmienić automaty, otworzyć podstawowy automat, zamknąć zapasowy, zmienić automaty, otworzyć zapasowy. Jeśli używany jest zestaw dwu butlowy z łącznikiem rozdzielnym procedurę odpowiednio zmodyfikować. Powtarzać tak długo, dopóki czas całej procedury nie będzie krótszy od 2 minut;
 8. Zakręcić i odkręcić każdy z zaworów podczas każdego nurkowania;
 9. Co najmniej 2 razy postawić boję dekompresyjną;
 10. Zdjąć i założyć BC na powierzchni wody na co najmniej jednym nurkowaniu;
 11. Podczas każdego nurkowania utrzymywać stałą prędkość wynurzania 9 m/minutę lub mniej.

Zalecane poziomy wykonania ćwiczeń obowiązkowych (poziom zaliczenia 80 punktów).
Poniższe ćwiczenia mogą być oceniane podczas jednej specjalnej sesji lub podczas kilku niezależnych nurkowań.

Ćwiczenie pierwsze (25 punktów, wody ograniczone)
Dwóch nurków w czarnych maskach (lub z zamkniętymi oczyma) oddala się od siebie na odległość 15m używając liny poręczowej lub innego punktu referencyjnego. Następnie jeden z nich symuluje Brak Gazu i bez oddechu (z powolnym wydechem), płynie do partnera. Po dopłynięciu, za pomocą komunikacji dotykowej przechodzi na oddychanie z automatu partnera. Para przepływa następnie dystans 270.

  Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty   Czas [mm:ss] Punkty
  14 lub mniej
14:01 do 14:20
14:21 do 14:40
14:41 do 15:00
15:01 do 15:40
15:41 do 16:10
25
24
23
22
21
20
  16:01 do 16:15
16:16 do 16:30
16:31 do 16:45
16:46 do 17:00
17:01 do 17:15
17:16 do 17:30
19
18
17
16
14
12
  17:31 do 17:45
17:46 do 18:00
18:01 do 18:20
18:21 do 18:40
18:41 do 19:00
Ponad 19
10
08
06
04
02
00

 

Ćwiczenie drugie (25 punktów)
Wykonać wynurzenie z głębokości co najmniej 18 metrów z prędkością 9m/minute oraz wykonać przystanek symulowany przystanek dekompresyjny o czasie 10 minut na głębokości 4.5 m. Dopuszczalna odchyłka głębokości podczas przystanku 1m. Wynurzenie musi być wykonane jedynie z wykorzystaniem BC, niedopuszczalne jest dotykanie liny. Jeśli ćwiczenie wykonane poprawnie, 25 punktów. Za każde 0.3 m/minute odchyłki prędkości wynurzania oraz za każdą zmianę głębokości ponad 1m, odjąć jeden punkt.

Ćwiczenie trzecie (25 punktów)
Postawić boję dekompresyjną z głębokości 6m przy odległości do dna co najmniej 9m. Student musi wykonać postawienie boji z zachowaniem głębokości, przy dopuszczalnej odchyłce nie większej niż 3m Jeśli ćwiczenie wykonane prawidłowo, 25 punktów. Odjąć 5 punktów za każde przekroczenie granicy +/- 3m.

Ćwiczenie czwarte (25 punktów, wody ograniczone)
Używanie niepoprawnie działającego sprzętu.

 1. Oddychać ze wzbudzonego automatu przez czas co najmniej 3 minuty.
 2. Używanie BC przy pompowaniu jej ustami przez 5 minut. Podczas tego czasu na przepłynąć dystans 15m, zmienić głębokość o 1 m, przepłynąć następne 15m i powrócić na początkową głębokość. Procedurę powtarzać przez cały czas ćwiczenia. Zmiana głębokości powinna być zrobiona z prędkością nie większą niż 3m/minutę. Jeśli ćwiczenie wykonane poprawnie, 25 punktów. Za każde naruszenie procedury lub konieczność powtórzenia ćwiczenia odjąć 4 punkty.